Missionsförsamling

Lindesbergs Missionsförsamling

Den 16 oktober, 1858, 10 dagar innan konventikelplakatet blev upphävt, samlades ett 80-tal troende från Linde stad och socken till ett möte i Fanthyttan. Där bildades “Lindes evangelisk-lutherska missionsförening”. Beslutet var en följd av en djupgående andlig väckelse över stad och bygd.


Prästen Hans Jacob Lundborg kom 1857 till Lindesbergs stads- och bergsförsamlingar. Hans kraftfulla predikningar samlade folket och resulterade i en omfattande väckelse och 1858 var tiden mogen för bildandet av en missionsförening.

“Lindes fruntimmers arbetsförening för missionen”,
hemkretsar och söndagsskola bildades vid samma tillfälle. Hemkretsarna för att de troende inom ett område skulle komma samman i hemmen för bibelläsning och bön. Dessutom beslutade man att försöka starta söndagsskolor inom de olika hemkretsarna.Den andliga väckelsen hade i början fast kontakt med kyrkan. Men så småningom började den frikyrkliga församlingstanken växa fram bl a genom några inflyttade folkskollärare, som också verkade som lekmannapredikanter inom socknen. Kretsarna kunde samlas i de olika skolhusen, eftersom de stod till missionsföreningens förfogande, enligt ett beslut av kyrkostämman 1864.

Missionshus
I början av 1880-talet är missionsföreningens frikyrklighet så framträdande att de kyrkliga myndigheterna beslutade att ta ut en avgift på 5 kronor per möte, ett stort belopp på den tiden, om verksamheten skulle fortsätta på samma sätt. Det resulterade i att på några få år hade 16 missionshus byggts i socknen.

Den stadskrets, som ingick i “Lindes evangelisk-lutherska missionsförening”, blev så småningom Lindesbergs Missionsförsamling. Exakt när stadskretsen blev självständig församling vet man inte. Men man kan förmoda att det skedde någon gång under 1880-90 talet.

1935
anslöt sig Hidingens missionsförening till Lindesbergs missionsförsamling. Missionshuset användes bl a till söndagsskolsverksamhet in på 1970-talet.

Senare har också församlingarna i Björkhyttan, Gusselby och Fornaboda anslutit sig till Lindesbergs missionsförsamling.

Missionshusen i Gusselby, Hidingen och Fanthyttan är sålda medan Björkhyttan är kvar i församlingens ägo och används mest för scoutverksamheten.