SIRA skolorna i Jeriko och Betlehem i Palestina

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är i dag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning för barn i ådern 5 till 12 år med lär, skriv och inlärningssvårigheter. 
Beroende på färdigheter går barnen på skolan i 1 till 3 år. Därefter går eleverna till baka till den ordinarie skolverksamheten.

Skolan i Jeriko
Skolan i Betlehem

De startades 1992 respektive 1994 av den svenska stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälp-arbete – Våra Bröder (på engelska Swedish International Relief Association, förkortat SIRA). Stiftelsen stöds av enskilda, församlingar och svenska och internationella insamlingsorganisationer. Antalet elever i Betlehem är 80 st. fördelade på 8 klasser. I Jeriko finns det 62 elever fördelade på 6 klasser. Undervisningen bedrivs i små klasser med starkt individuellt stöd till eleverna. Skolledningarna och all personal är palestinier. Eleverna kommer både från kristna och muslimska hem. Flera bor i flyktingläger. Skolorna är till för de elever som har olika typer av inlärningssvårigheter och därmed har svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i vanliga stora skolor. Klasserna är små på SIRA med 10– 11 elever i vare klass. Undervisningen kan då bli mer individuellt anpassad.


Lärarna använder många olika slags undervisningsmateriel utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Alla barn har rätt att gå i skolan och utvecklas efter sina förutsättningar. Lärarna fokuserar på varje elevs styrkor och möjligheter snarare än på problemen. En viktig ledstjärna är att alla duger.

Efter ett par år kan många elever gå tillbaka till vanliga skolan efter att ha fått ökat självförtroende och utvecklats såväl socialt som kunskapsmässigt.

 

 

SIRA har stor betydelse i samhället genom att tillvarata utsatta barns rättighet till utbildning och därmed motverka att de hamnar i utanförskap utan hopp och därmed i riskzonen för aggressioner och våld. Skolorna är öppna för elever från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper.

Utgångspunkten är den kristna grundtanken om allas lika värde. SIRA tar inte ställning till relationen mellan Israel och Palestina utan förespråkar en fredlig samexistens över etniska och religiösa gränser. Arbetssättet på skolan syftar till att lära eleverna respekt, kärlek, hopp, ärlighet och att acceptera andra människor. Genom detta sätt vill SIRA verka för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och samförstånd. Våld är ett ord som inte har någon plats inom SIRA. Undervisningen följer den palestinska läroplanen och är bunden till lagar som utfärdas av Undervisningsministeriet. 

 

Att älska sitt land och den plats man bor på är en del av undervisningen liksom att leva tillsammans i fred och kärlek. En viktig del i skolornas arbete är kontakten med hemmen och därför anordnas föräldrautbildningar för att bygga en gemensam värdegrund för att bemöta och behandla barnen. Många elever står på väntelista för att få en plats på SIRA skolorna.